ذلت پذیری با فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) سازگاری ندارد/ نباید با کدخدای جهان همراه شویم