اختصاص 1500 میلیارد ریال به طرح توسعه فرودگاه شیراز‌