روابط عمومی‌ها قادر به کاهش بسیاری از چالش‌های اجتماعی هستند