اماواگرها درباره عملکرد مالی شهرداری؛ شهرداری زیر ذره‌بین دیوان محاسبات