مراسم کلنگ‌زنی دانشکده علوم انسانی 3 واحد علوم تحقیقات برگزار شد