مراحل هشتگانه اجرای طرح توانمندسازی روستاییان و عشایر