اولین جلسه هیات موسس کانون صنفی استادان ایران با محوریت عارف