مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان: سالانه هفت هزار نفر متقاضی انتقال از استان هستند