صحبت های جنجالی صادق درودگر: همه می دانند چه کسانی گفتند بازی اصفهان دو بر دو شده است!/ اگر رئیس جمهور