غربی ها بازی را بهم می زنند/ یک پیشنهاد به مذاکره کنندگان