جباري: استقلال مشكل بدني و يارگيري داشت/ مگر با «آقاوسط» و فوتبال دستگرمی می‌توان تیم ساخت؟