همایش بین‌المللی یکصدمین سالگرد نسل کشی ارامنه در اصفهان برگزارشد