نشست فرهنگی «حقوق شهروندی» در دانشگاه آزاد جیرفت برگزار شد