جریمه سایپا و استقلال خوزستان به خاطر تخلف تماشاگران