امکان بهره برداری دو برابری از ظرفیت‌های تهران با تحقق مدیریت یکپارچه