شهرداری تهران: نمی توانیم معتادان پرخطر را جمع آوری کنیم