استاندار قم فرارسیدن روز پاسدار و جانباز را تبریک گفت