فرم امروز هنر انقلاب متاثر از المان های ایرانی اسلامی است