برنامه های واحد خواهران کانون ها باید با قرآن کریم و آموزهای اسلامی رونق بخشیده شود