تا همه موضوعات مورد نظر ایران در مذاکرات به نتیجه نرسد توافقی در کار نخواهد بود