پنج سومالیایی در حمله جنگنده های سعودی به استان حجه کشته شدند