مخالفت شورای عالی نظام پرستاری در مصوبات مقرر خود با تربیت بهیار