تیم هسته ای خطوط قرمز را خوب می شناسند/ لزوم حمایت از بخش خصوصی