حاشیه‌های ایجاد شده برای شهرداری به علت نزدیک شدن به انتخابات است