اجرای ۵ نمایش خیابانی جشنواره تیرنگ در پارک ملل ساری