گزارش مالی لنوو از سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۴ منتشر شد