گفتگوی آیت الله رفسنجانی با یک ربات خانگی و دسته گلی که این ربات به ایشان هدیه کرد!