انتقاد عفو بین الملل از ادامه شرایط بد کارگران در قطر