برداشت بیش از 32 هزار تن ذرت دانه ای در پارس آباد مغان