حبیبی:به احترام احزاب و نمایندگی از موتلفه در رای گیری هیئت رئیسه شرکت کردم