حاشیه سازهای پرسپولیس،خارج از گود از تیم حمایت می کنند