دوچرخه سوار کردستانی مقام سوم رقابت های قهرمانی کشور را کسب کرد