سیاست گذاران با رویکرد فرهنگی با آسیب های اجتماعی برخورد کنند