دستیابی به یک روش جدید برای کاهش پیشرفت بیماری ام اس