میرزاده: دانشگاه آزاد با تمام توان در خدمت تحقق اهداف نظام و دولت خواهد بود