حضرت آیت الله سبحانی: وهابی ها اطلاعی از قرآن ندارند/ ...