تفقه در دین، منتهای آمال شخص اول عالم برای باب مدینه علم و حکمت است