سوشا مکانی: طارمی می‌تواند درون دروازه پرسپولیس بایستد!