نظرات رهبر معظم انقلاب براي دولت مطاع است/مذاکره کنندگان به خطوط قرمز واقفند