سالروز آزادسازی خرمشهربا 15محور برنامه در کردستان گرامی داشته می شود