ویژگی افراد کنترل‌گر کدام است/ افرادی که حقوق همسایگان را رعایت نمی‌کنند