توضیحات علیرضا منصوریان درباره این عددهای 4 که نشان داده+عکس