نامه جمعی از پیشکوستان باشگاه نساجی به حسن روحانی/ آقای رئیس جمور، حق نساجی را هم بگیرید