منشی و ناظرین موقت مجمع فوق‌العاده خانه احزاب انتخاب شدند