نهاوندیان: دولت بنا ندارد، تنها شریک طرف سرمایه‌گذار خارجی باشد