تکاپوی «آستانه» برای پیشبرد اقتصاد اسلامی در آسیای مرکزی