اعلام حمایت خبرنگاران و هنرمندان قم از مردم مظلوم یمن