تست پزشکی و آمادگی جسمانی بختیار رحمانی در اردوی تیم ملی