بناب فاقد ظرفیت لازم برای احداث شهرک جدید و تفکیک اراضی است