غیبت برخی اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست این کمیته